Kryptere og dekryptere med C#

Dette er en enkel klasse for kryptering og dekryptering av data. Dette er nok ikke den aller sikreste måten å kryptere på, men den holder ganske langt.

using System;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;

public class Encrypt
{
//Dette er en kode som brukes til krypteringen og
//dekrypteringen. Denne setter du selv..
public static string Key = "HemmeligKode";

public static byte[] EncryptBytes(byte[] InputString, string EncryptionKey) 
{
 if (EncryptionKey == null)
  EncryptionKey = Key;

 TripleDESCryptoServiceProvider des = new TripleDESCryptoServiceProvider();
 MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();

 des.Key = hashmd5.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(EncryptionKey));
 des.Mode = CipherMode.ECB;
 
 ICryptoTransform Transform = des.CreateEncryptor();

 byte[] Buffer = InputString;
 return Transform.TransformFinalBlock(Buffer,0,Buffer.Length);
}

public static byte[] EncryptBytes(string DecryptString, string EncryptionKey) 
{
 return EncryptBytes(Encoding.ASCII.GetBytes(DecryptString),EncryptionKey);
}

public static string EncryptString(string InputString, string EncryptionKey) 
{
 return Convert.ToBase64String(EncryptBytes(Encoding.ASCII.GetBytes(InputString),EncryptionKey));
}

public static byte[] DecryptBytes(byte[] DecryptBuffer, string EncryptionKey) 
{
 if (EncryptionKey == null)
  EncryptionKey = Key;

 TripleDESCryptoServiceProvider des = new TripleDESCryptoServiceProvider();
 MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();

 des.Key = hashmd5.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(EncryptionKey));
 des.Mode = CipherMode.ECB;

 ICryptoTransform Transform = des.CreateDecryptor();
 return Transform.TransformFinalBlock(DecryptBuffer,0,DecryptBuffer.Length);
}

public static byte[] DecryptBytes(string DecryptString, string EncryptionKey) 
{ 
  return DecryptBytes(Convert.FromBase64String(DecryptString),EncryptionKey);
}

public static string DecryptString(string DecryptString, string EncryptionKey) 
{
 try 
 {
 return Encoding.ASCII.GetString(DecryptBytes(Convert.FromBase64String(DecryptString),EncryptionKey));
 }
 catch { return ""; }
}
}